Miljö och samhälle

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och känsla av ansvar som spänner över mer än bara vårt företag. Därför betraktar vi vårt arbete och våra uppdrag inte enbart som en sak mellan oss och vår beställare, utan också i någon mån som bidrag till positiv samhällsutveckling. Att våra plåtarbeten håller hög kvalitet är direkt kopplat till att byggnaden fungerar och är bra för människorna som bor eller arbetar där.

Plåtexpressen arbetar med ett aktivt kretsloppstänkande, minimerar mängden restprodukter och källsorterar givetvis restprodukter för återanvändning och återvinning. Självklart finns de viktiga certifieringarna på plats sedan länge. Inom Plåtexpressen arbetar vi löpande med arbetsmiljöförbättring och att återföra erfarenheter. Medarbetarna erbjuds kontinuerligt fortbildning på olika områden, inklusive miljö. På det sättet bygger vi vidare på vår redan mycket goda samlade kompetens och ser till att vi fortsätter att leverera på topp.

 

Integritetspolicy i Thagekoncernen.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd.

Inom Thagekoncernen är våra medarbetare, leverantörer och våra kunders förtroende vår största tillgång.

Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet.

Förtroendet bygger på respekt och skydd för medarbetares, leverantörers och våra kunders personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra medarbetare,

våra leverantörer och våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Thagekoncernen,

eller någon annan för Thagekoncernens räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda våra medarbetares,

våra leverantörers och våra kunders uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.